Adatvédelmi Irányelvek

Fotogruppe Kiadó Kft.
Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja
2. Az adatkezelő adatai
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1 Ügyfelek, partnerek, vevők személyes adatai
3.2 Technikai adatok
3.3 Cookie-k (sütik)
3.3.1 A sütik feladata
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 Általános adatkezelési irányelvek
6. Az adatok fizikai tárolási helyei
7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
8.3 Helyesbítés joga
8.4 Törléshez való jog
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
8.6 Adathordozáshoz való jog
8.7 Tiltakozás joga
8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
8.9 Visszavonás joga
8.10 Bírósághoz fordulás joga
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
9. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Fotogruppe Kiadó Kft (5000 Szolnok, Mártírok útja 6) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Fotogruppe Kiadó Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a www.fotogruppe.hu címen.
A Fotogruppe Kiadó Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.
A Fotogruppe Kiadó Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
Fotogruppe Kiadó Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezései intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Fotogruppe Kiadó Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, fotogkft@gmail.com vagy info@fotogruppe.hu vagy
fotog.koszeg@gmail.com elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Fotogruppe Kiadó Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az
adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.
Név: Fotogruppe Kiadó Kft
Székhely: 5000 Szolnok, Mártírok útja 6.
Cégjegyzékszám: 16-09-001855
A bejegyző bíróság megnevezése: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10647714-2-16
Telefonszám: +36/56/412-715
E-mail: fotogkft@gmail.com
Fióktelephely: 9730 Kőszeg, Fő tér 4.
E-mail: fotog.koszeg@gmail.com
Telefonszám: +36/30/214-4870

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Ügyfelek, partnerek, vevők személyes adatainak kezelése

Név, cím, telefonszám, e-mail cím megadását kérjük, melyeket árajánlat készítéshez, megrendelések
teljesítéséhez, számlázáshoz, kapcsolattartás céljából kezeljük.

3.2 Technikai adatok
A Fotogruppe Kiadó Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
– változatlansága igazolható (adatintegritás)
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Fotogruppe Kiadó Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen.
A Fotogruppe Kiadó Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Fotogruppe Kiadó Kft az adatkezelés során megőrzi:
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell őket újra begépelni
– megkönnyítik a weboldal használatát
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
www.fotogruppe.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az
ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt
más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A www.fotogruppe.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijét is. A
Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.fotogruppe.hu információkat gyűjt
azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
Ügyfelek, Partnerek, Vevők adatainak kezelése

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Személyes adatait a következő érdekében használjuk:
– igénybe vehesse szolgáltatásunkat. Ez magában foglalja az űrlapok kitöltését, ahol megadja a
kapcsolatfelvételhez szükséges adatait, mint Név, Email cím, telefonszám. Személyes adatait
jogszerűen és/vagy hozzáárulásával használjuk.
Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt a személyes adatokat a következő
célokra fordítjuk.
– azonosításhoz
– szolgáltatás nyújtáshoz és/vagy szolgálatáshoz kapcsolódó termék/szolgáltatás küldéséhez
– kommunikáció vagy számlázás közlése
Jogos érdeklődés alapján feldolgozzuk személyes adatait a következő célokra:
– hogy személyre szabott ajánlatokat küldjünk
– ügyfélbázisunk (beszerzési viselkedés és történelem) igazgatására és elemzésére a kínált
termékek/szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása
érdekében
– kérdőíveket végez az ügyfelek elégedettségével kapcsolatban
Mindaddig, amíg nem rendelkezik másként, a vásárlási előzményekhez/böngészési viselkedéshez
hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos magatartásunk jogszerű.

A beleegyezésével a személyes adatokat feldolgozzuk az alábbi célokra.:
– kapcsolatfelvétel
Feldolgozzuk személyes adatait a törvényből fakadó kötelezettség teljesítéséhez és/vagy a személyes
adatok felhasználásához a törvény által biztosított lehetőségekhez. Fenntartjuk a jogot a személyes
adatok összegyűjtésére és az ilyen adatok felhasználására. Az irányelv hatályán kívül eső adatokat
csak akkor használunk, ha névtelen.

5.1 Általános adatkezelési irányelvek
A Fotogruppe Kiadó Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek
e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Fotogruppe Kiadó Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak a adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal.
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv)
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamin a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általánso adatvédelmi rendelet, GDPR)
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvényekről (Ptk)
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv.tv)
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt)
– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt)

6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a
látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a rendszer a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot
a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal törvény által kötelezővé
tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik
ellátása érdekében.
Az Ön által megadott személyes adatokat melyeket szerződéskötés és számlázás céljából használunk
fel könyvelési feladatainkat ellátó partnerünknek továbbítjuk. Kontír’99 Könyvvizsgáló, Számviteli,
Adószakértői Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Tófenék út 4. D lh, 1/1. Adószám: 11889221-2-16
Számlákat a jogszabály előírásainak megfelelően 8 évig őrizzük.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
A Fotogruppe Kiadó Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt
és a 15-22. és a 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az
érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Fotogruppe Kiadó Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
Fotogruppe Kiadó Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték.
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja.
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró,
a adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények
előterjesztéshez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Fotogruppe Kiadó Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
– az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez
érvényesítéséhez vagy védelmével kapcsolódnak.
8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár e.
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Fotogruppe Kiadó Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.